ยินดีต้อนรับสู่งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค จังหวัดเชียงใหม่ You visitor number

Since 1 July 2001
 
สมัครสมาชิก
Log In และ Profile
แนะนำองค์กร
บุคลากร
งานและบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์เอดส์
ความรู้ทั่วไป
องค์กรด้านเอดส์
GOs
NGOs
PWH/A
กิจกรรม
เว็บใส วัยสวย
สมุดเยี่ยม
Web Board
Download
Software
Data AIDS
กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข   Home
บอกต่อเพื่อนๆ เรื่อง HelloDiscount.com  ติดต่อเรา
บุคลากรในกลุ่มงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

1. นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ ตำแหน่ง
:: นักวิชาการสาธารณสุข 8
หน้าที่ความรับผิดชอบ
:: หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการด้านควบคุมโรค
1. งานด้านบริหาร
2. งานด้านวิชาการ
3. งานด้านบริการ
4. เป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

2. นายฉลอม มั่นอาจ
ตำแหน่ง
:: นักวิชาการสาธารณสุข 7
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การควบคุม แหล่งแพร่ และสถานเริงรมย์
3. ประสานงาน คณะทำงานพัฒนาบริการทางสังคมและเศรษฐกิจ
แก่ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ปัญหาเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่
4. การป้องกันการติดเชื้อ HIV จากการปฏิบัติงาน

3. นางสุจันทร์ ขันตี ตำแหน่ง
:: นักวิชาการสาธารณสุข 7
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานพัฒนาระบบการดูแลผุ้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน/ชุมชน
2. งานสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
3. ประสานงานการดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปัญหาเอดส์ ของภาครัฐ
และเอกชน
4. ประสานงาน คณะทำงานส่งเสริมชุมชนเพื่อควบคุมปัญหาโรคเอดส์ ศูนย์เอดส์จังหวัดเชียงใหม่
5. นิเทศงานควบคุมโรคอำเภอ

4. น.ส.ศิริพร วงค์ชัย ตำแหน่ง
:: นักวิชาการสาธารณสุข 7
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานบริหารจัดการงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
2. โครงการลดการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี ในมารดาและทารก
3. ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
จังหวัดเชียงใหม่
4. ประสานงานคณะทำงานพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อควบคุม
ปัญหาโรคเอดส์
5. นิเทศติดตามงานเอดส์สายเหนือ
6. งานพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

5. นางชุติมา จารุวัฒน์

ตำแหน่ง
:: นักวิชาการสาธารณสุข 7
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.โครงการ NAPHA
2. ประสานงานโครงการ OXFAM, RIAHHART
3. ประสานงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและบริการทางการแพทย์
เพื่อควบคุมปัญหาเอดส์
4. นิเทศงานอำเภอเมือง, ดอยสะเก็ด, แม่ออน, สันกำแพง


6. นายวิฑูรย์ วงค์ทิพย์ ตำแหน่ง
:: นักวิชาการสาธารณสุข 6
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ศึกษาดูงาน
2. งานพัฒนา การให้การปรึกษาด้านเอดส์
3. งานป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางารแพทย์และสาธารณสุข
4. ประสานงานคณะทำงานการศึกษาเพื่อควบคุมปัญหาเอดส์ ศูนย์เอดส์จังหวัด
5. นิเทศ ติดตามงาน

7. นายเกรียงไกร ยอดเรือน

ตำแหน่ง
:: นักวิชาการสาธารณสุข 6
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานระบาดวิทยาโรคเอดส์
2. งานเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์
3.งานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอดส์เฉพาะพื้นที่
4.งานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์
5. ประสานงาน ศูนย์เอดส์จังหวัด
6.ประสานงาน พัฒนางาน PSO. ของฝ่ายฯ
7. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเครือข่าย Computer ในฝ่าย
8. ให้คำปรึกษา ประสานงานและบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ(PHAMIT)
9. นิเทศ ติดตามงานสาธารณสุข


8. น.ส.สุคนธ์ทิพย์ วาตา ตำแหน่ง
:: ผู้ประสานงานโครงการ GF: NAPHA
หน้าที่ความรับผิดชอบ
:: ประสานงานโครงการ NAPHA

9. นายพรชัย ทะนามแสง

ตำแหน่ง
:: ผู้ประสานงานโครงการ GF : ATM
หน้าที่ความรับผิดชอบ
:: ประสานงานโครงการ ATM

 

 
Home บุคลากร บริการ สถานการณ์เอดส์ ถาม-ตอบปัญหา ติดต่อเรา
Copyright © 2001 กลุ่มงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ถ้าท่านมีปัญหาประการใด กรุณาติดต่อ aids@chiangmaihealth.com
หรือโทรศัพท์ติดต่อ (053) 211048-50 ต่อ 131 หรือ 141